Nyní v bazénu není žádný návštěvník.

Návštěvní řád areálu

Kompletní návštěvní řád areálu ve formátu pdf

Výňatek z provozního řádu:
Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení. Zaplacením vstupného návštěvník souhlasí se zněním a dodržováním provozního řádu

I. Vstup do prostoru areálu

1. Provozní doba je vyznačena u hl. vchodu a ve vstupní hale
2. Vstup je dovolen pouze v provozní době s platnou vstupenkou. Prodej vstupenek začíná otevřením areálu a končí hodinu před uzavřením.
3. Dětem do deseti let je povolen vstup pouze v doprovodu rodičů nebo dospělé osoby starší 18 let. Výjimku tvoří školní mládež trénující v době tréninku v plaveckém oddílu a při výuce plavání.
4. Bazén může být v určitých hodinách vyhrazen, školám, organizacím nebo sportovní přípravě. Po tuto dobu je ve vyhrazeném prostoru zakázáno koupání veřejnosti.
5. Pokladna má povinnost odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity zařízení nebo osobám, kterým podle návštěvního řádu není povolen přístup.
6. Na koupaliště nemají povolen vstup děti do 1 roku, děti do 2 let musí mít plavečky s přiléhavou gumičkou kolem nohou a pasu.

II. Vyloučení z návštěvy areálu

1. Do prostor areálu mají zakázán přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků. Do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
2. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejich chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
3. Z prostoru areálu může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto Návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků areálu. V krajním případě, podle povahy přestupku, může správa areálu požádat o zakročení příslušné bezpečnostní orgány.
4. Zákaz vstupu se zvířaty.

III. Provozní pokyny pro návštěvníky

1. Návštěvníci bazénu používají pouze plavky, šortky, či kraťasy určené svým charakterem ke koupání, musí být čisté.
2.Je zakázáno používat v bazénu plavky, šortky či kraťasy, které návštěvník použil jako oděv při příchodu.
3. Personál bazénu si vyhrazuje právo na konečné rozhodnutí o přípustnosti či nepřípustnosti plaveckého oděvu návštěvníka 
4. Svlékat a oblékat je povoleno výhradně v šatnách. V areálu jsou společné šatny, k převlékání slouží návštěvníkům převlékací kabiny. Při odchodu ze šaten návštěvník řádně překontroluje uzamčení skříňky a postará se o svůj klíč.
5. Všichni návštěvníci jsou povinni před vstupem do bazénu použít WC a důkladně se umýt mýdlem bez plavek.

6. Ze společného šatnového prostoru je zakázáno vstupovat do sociálních zařízení opačného pohlaví (s výjimkou oprávněných lázeňských pracovníků).
7. Doporučuje se nebrat do areálu cenné věci a větší obnosy peněz.
8. Návštěvníkům v plavkách není dovoleno pohybovat se mimo koupací – „čistý“ prostor areálu.
9. Neplavci se smí koupat pouze ve vyhrazených prostorech.
10. Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení areálu a šetřit vodou.
11. Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
12. Všichni návštěvníci musí dbát o co největší čistotu, neobtěžovat svým jednáním ostatní návštěvníky pohybovat se opatrně a dbát o osobní bezpečnost svou i ostatních návštěvníků.
13. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto Řádu, nebere správa areálu odpovědnost.
14. Doba pobytu na vstupenku s omezeným časovým pobytem, začíná a končí průchodem vstupním turniketem.
15. Hodinu před koncem provozu je uzavřen přístup do šaten z venku. ¼ hodiny před ukončením provozu je návštěvník povinen opustit bazén, aby se stačil obléci a opustit areál do jeho uzavření.
16. Překročí-li návštěvník uzavírací dobu (bez ohledu na dobu svého příchodu) je povinen zaplatit smluvní pokutu.
17. Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně uposlechnout pokynů zaměstnanců plaveckého areálu, kteří jsou osobně odpovědni za provoz a bezpečnost návštěvníků a dodržování tohoto Řádu.
18. Konzumace zakoupených potravin je povolena pouze u baru a u stolků vedle baru ve vstupní hale.
19. V bazénové hale je možné konzumovat potraviny a nápoje na vyhrazeném místě u stolků v rohu haly zakoupené pouze u okénka sportbaru.
20. O možnosti a vhodnosti používání vlastních plaveckých pomůcek rozhodne dle konkrétní situace plavčík. 

21. Používat venkovní bazén je možné pouze, je-li uveden do provozu, je prováděna úprava vody v bazénu a u bazénu je zajištěn vodní dozor. 

22. Provozovatel může v případě příznivého počasí otevřít venkovní plochu pro návštěvníky i mimo provoz venkovního bazénu – pak vstup do bazénu není povolen

 

IV. V areálu je ZAKÁZÁNO:

1. Křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat (nebezpečí úrazu při uklouznutí), vzájemně se potápět a srážet druhé osoby. Závodně plavat mimo vyhrazené hodiny a prostory bez předchozího ujednání.
2. Skákat do bazénu z podélných stran.
3. Chování odporující zásadám bezpečnosti a mravnosti.
4. Bezdůvodné volání o pomoc, používání záchranných zařízení a vybavení první pomoci.
7. Vstupovat do prostor neurčených pro veřejnost, do šaten a sprch druhého pohlaví a do části areálu, kde je vyznačen zákaz vstupu z bezpečnostních důvodů a do prostor, kde neplatí zakoupená vstupenka, otevírat kabinky a skříňky již obsazené. 
6. Plivat na podlahu a do vody, močit do bazénu, používat při koupání krémy a oleje (mimo venkovní část), odhazovat odpadky a jakkoli znečišťovat prostory areálu.
7. Kouřit, brát sebou ostré předměty, skleněné a jiné věci, které se mohou rozbít a tím způsobit zranění a svévolně přemisťovat zařízení a instalovaný nábytek.
8. Vstupovat do bazénu bez předchozího umytí bez plavek mýdlem, praní prádla a mytí mýdlem mimo vyhrazené prostory.
9. Vyžadovat od zaměstnanců areálu služby odporující tomuto řádu, ničit vybavení areálu, plýtvat vodou, manipulovat s rozvody páry a vody.
10. Přenášet zakoupené potraviny z prostoru občerstvení ve vstupní hale do šaten a bazénové haly.

V. Závěrečná ustanovení

1. Před opuštěním areálu je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení.
2. Za ztrátu klíče ke skříňce zaplatí návštěvník náhradu 100,- Kč.
3. Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů pracovníků areálu. V případě neuposlechnutí může být vykázán z areálu bez vrácení vstupného.
4. Za zajištění 1. pomoci na bazénu a příp. přivolání lékařské pomoci odpovídá plavčík. Pro poskytnutí první pomoci je vybavena místnost plavčíka. první pomoc je možné vyhledat i u ostatního personálu areálu.
5. Každý návštěvník zaplacením vstupného se dobrovolně podřizuje dodržování všech ustanovení tohoto Návštěvního řádu 

Partneři
Město Nová Paka


Swimaholic - Plavecké potřeby
plavky, čepice, brýle a další doplňky
Pohled webkamery
webkamera bazen webkamera bazen

Fotogalerie
celá fotogalerie>>